کشیش امریکایی: طرفداران ترامپ را بفهمید

به نظر من بر اساس حداقل دو انتخابات ریاست جمهوری گذشته، رسانه ها و اطلاعات منتشر شده در باره نیمه ترامپی امریکا، نشان می دهد شناخت درستی در باره آنها وجود ندارد.

لیبرالها مثل همیشه مشغول تهییج و تحریک نیمه ایی از امریکا هستند که می دانند اگر آنها را به صندوق رای بکشانند قدرت سیاسی را به دست می آورند.

به نظر من، رفتار قبیله گرایانه هر دو حزب اصلی امریکا، سهم مشابهی دارند در ایجاد وضعیتی که شاهدش هستیم.

من بعد از ترک شغل کشیشی برای کلیسا، همچنان یک کشیش باقی خواهم ماند ولی رفتم معلم دبیرستانی شدم در یک ناحیه فقیر که جمعیت اصلی اش مهاجرین امریکای لاتین بودند.

معلم های لیبرال و مهربان طبقه متوسط منطقه ایی که درس می دهم با آنکه از آمدن ترامپ ناراحت بودند ولی زندگی و سفر و رستوران رفتن و تفریح شان تغییر نکرد.


نکته مهم این است که آمدن ترامپ برای مهاجرین امریکای و اقشار کم درآمد منطقه ایی که کار می کنم هم تغییری نکرد. این حقیقت را شاید خیلی از مردمی که به وی رای داده اند هم می دانند چون زندگی شان در تمام ۴۰ سال گذشته توام بود با افزایش جرایم باندهای بزهکاری، کاهش مداوم خدمات دولتی و نادیده گرفته شدن همیشگی…

از دید من، تمایل طرفدارای مردم به ترامپ ، ناآگاهی سیاسی نیست بلکه اعتراضی است به عدم بهبود وضعیت زندگی شان در سیستم سیاسی موجود…

اعتراضاتی که ترامپ مطرح کرد و حمله اش به استاندارد سیاسی کشور، دلیل اصلی گرایش منطقه کارگر نشین و مهاجر اطراف من به او بود.

لیبرالها باید بفهمند که سمتگیری مردم فقیر و حتی مذهبی و مهاجر، یک رفتار ریشه دار برخاسته از تجربه زندگی است.

لیبرال های امریکا، افرادی که شبیه من هستند و قلبا خواهان بهبود زندگی طبقات کم درآمد و مهاجر امریکا هستند بهتر است بفهمیم که ما تعصبهایی داریم که عملا نوعی نژادپرستی است. تعصب هایی که ما را قبیله «فهمیده ها» می داند و نیمه ناراحت و خشمگین که ترامپ را مظهر بیان مشکلات شان یافته اند را ناگاه و فریبخورده می شمارند.

مسیحیتی که امثال من مبلغش هستیم قرار است طرفدار ضعفا و مهاجرین باشد ولی اکثر ما لیبرالها، بخصوص سیاستمداران ما عادت کرده اند که این قشر عظیم را نبینیم یا برای مان عملا مهم نباشد.

ترامپ از خشم و ناراحتی اقشار فقیر جامعه گفت و در معرفی احساس آنها موفق بود. نیمه نادیده گرفته شده امریکا توانست از طریق ترامپ، مسائل خودش را بروز دهد.

نیمه دمکرات امریکا بهتر است باور کند که هر انسان در هر وضعیت اجتماعی که باشد شعور فردی لازم برای تشخیص منافع خود را دارد.

Understanding the Trump voters: Here’s why nobody is doing it right

https://www.salon.com/2020/11/15/understanding-the-trump-voters-heres-why-nobody-is-doing-it-right/

More from ماهان طباطبایی
یاد بگیرید در بزرگسالی، والدین خود باشید
روانشناس مسائل خانوادگی خانم لیندا اسپوسیتو می گوید در یکی از کشیک های...
Read More