چرا مردان خشمگین می شوند

روانشناسان دوست دارند احساسات پیچیده بشری را در یک طبقه بندی ساده قرار دهند. از دید آنها چهار نوع احساس وجود دارد. خشم، غم، شادی و ترس.

از میان چهار احساس اصلی، خشم برای مردان آشناتر و جایز تر است. چون جامعه بشری در طول تاریخ به مردان می آموزد که نترسند. از آنها توقع دارد غم و ترس شان را به اندازه خشم بروز ندهند.

برای هزاران سال، جوامع بشری برای امنیت و بقای شان، مردان می بایست قدرتمند و جنگجو و شجاع باشند. آنها نباید در هر وضعیت ناگواری حتی خم به ابرو بیاورند. صلابت و سلامت جامعه مرتبط بود به قدرت پرخاش و جنگجویی مردان…

در اغلب جوامع بشری، مردان یاد می گیرند که خشمگین بودن، پرخاش و حس تهاجم، نشانه قدرت و مردانگی است.

تردیدی نیست که مردان احساس شادی، غم و ترس را هم می شناسند و اگر فرصت و موقعیت داشته باشند همه انواع احساسات را بروز می دهند.

از دید روانشناسی، خشم یک احساس یا ماسک دفاعی است برای کنترل و پنهان کردن سایر احساسات… مردان وقتی یاد می گیرند با خشم می توانند ترس درونی یا غم خود را مهار کنند بعدا یاد می گیرند که احساسات دیگران را هم با ابراز خشم، کنترل کنند.

می گویند خشم مردان، عملی است برای پنهان کردن ترس. ترس از دست دادن کار و پول یا ترس ناشی از به هم خوردن دوستی و عشق… ترس از دست دادن احترام و اعتبار

ما مردان خوب می شود اگر بپذیریم که شکننده و خطاپذیر و در بسیاری از موقعیت ها حتی ترسو هستیم. ما مردان بهتر است در باره مشکلات و نگرانی های مان حرف بزنیم. ما مردان خشمگین می شویم اگر نتوانیم در باره غم و شادی و ترس حرف بزنیم.

https://www.psychologytoday.com/gb/blog/fear-intimacy/201809/mens-anger-might-mask-fear

This post was first published on The Good Men Project.

References

Katz, J. (2006). The Macho Paradox: Why Some Men Hurt Women and How All Men Can Help. Sourcebooks. 

Dittmann, Melissa (2003). Anger across the gender divide: Researchers strive to understand how men and women experience and express anger. Monitor on Psychology , (34), 3. American Psychological Association.

More from ماهان طباطبایی
یکی از اسرار جالب عضو جنسی مردان
بسیاری از ما، می دانیم کوچک شدن آلت مردانه در استخر به...
Read More