چهار نوع خشم

۱- خشم دفاعی

این نوع خشم که از کودکی و نوجوانی در همه ما شکل می گیرد در وهله اول برای دفاع از همه احساسات خوبی است که نسبت به خودمان داریم. بعدها به مرور این واکنش خشن قوی تر می شود.

خشم دفاعی یعنی هر مشکلی داشته باشم سریع دنبال مقصر در دیگران می گردیم. این نوع خشم به ما اجازه می دهد تصمیم بگیریم هر واکنشی نسبت به دیگران می تواند جایز باشد چون حق شان است.  

ولی اگر سعی کنیم گاهی دلیل خشم و ناراحتی مان را در خودمان جستجو کنیم می توانیم به حق دیگران هم توجه کنیم. 

۲- خشم بچگانه

این نوع عصبانیت وقتی ایجاد می شود که هدفی را در نظر گرفتیم و پی می بریم که قادر به دستیابی به آن نیستیم. مثل دوران کودکی که استقلالی نداشتیم و بسیاری از خواسته های ما توسط بزرگتران منع می شد یا مشروط به کاری می شد که دوست نداشتیم انجام دهیم.  

 در بزرگسالی ولی  شرط ها و مشکلات سر راه رسیدن به هدف می تواند نه تنها ما را خشمگین نسازد بلکه قدم های ضروری باشد برای رسیدن به هخواسته مان باشد. 

در بزرگسالی یاد می گیریم و قادریم به خودمان بقبولانیم که انجام بعضی کارها که خوشایند ما نیست را تحمل کنیم. 

 ۳- خشم غریزی

به عنوان موجود زنده، مهم ترین کار ما دفاع از خودمان و عزیزان مان در برابر خطرهای احتمالی است. غریزه ما وقتی که در بین درندگان زندگی می کردیم و مورد تهدید قرار می گرفتیم یا ما را به فرار وا می داشت یا به ناگزیر بایستیم و از خودمان دفاع کنیم.

در دنیای کنونی بسیاری از خطرات به اندازه طعمه حیوانات شدن خطرناک نیست ولی غریزه مان همچنان دوست دارد مثل قدیم رفتار کنیم. لازم نیست همیشه ترس مان تبدیل به حمله و پرخاش گردد.

۴- خشم محق

خشم ما نسبت به بی عدالتی، نسبت به کودک آزاری، به فروشندگان مواد مخدر یا تحریم کنندگان کالاهای ضروری یک خشم به جا است.

خشم محق ولی همه نیتش دفاع از خوبیها است و جلوگیری از نفرت و آزار… خشم محق در ذات خودش یک نوع مهربانی است و قرارش تخریب و پرخاش و خشونت نیست.

خشم محق ما ولی مسول مستقیم حل جنایت ها و گرفتن انتقام نیست. ما قرار نیست خشم مان را سرکوب کنیم. ولی می شود با صبوری، آرامش و متانت  آن را تبدیل به مفیدترین نوع واکنش برای خود و دیگران ساخت.

The Four Kinds of Anger (and How to Handle Them Better)

https://drkellyflanagan.com/the-four-kinds-of-anger-and-how-to-handle-them-better/

image source

Healthy and Unhealthy Expressions of Anger

More from ماهان طباطبایی
تقلید، موثرتر از کشف و اختراع است
تقلید، موثرتر از کشف و اختراع
Read More