چهار نوع خشم

۲- خشم بچگانه

این نوع خشم وقتی ایجاد می شود که هدفی را در نظر گرفتیم و پی می بریم که قادر به دستیابی به آن نیستیم. ما در بزرگسالی باید یاد بگیریم و به خودمان بقبولانیم که انجام بعضی کارها و دسترسی به بعضی از  خواسته ها غیرممکن هستند.

۱- خشم کور

این نوع خشم به ما نهیب می زند هر مشکلی داریم دلیلش دیگران هستند. خشمی که سریع دنبال مقصر در دیگران است. این نوع خشم به ما اجازه می دهد هر رفتار خشنی نسبت به دیگران را جایز بدانیم.

ولی اگر سعی کنیم گاهی دلیل خشم و ناراحتی مان را در خودمان جستجو کنیم می توانیم جلوی خشم کور را بگیریم.

۲- خشم بچگانه

این نوع عصبانیت و خشم وقتی ایجاد می شود که هدفی را در نظر گرفتیم و پی می بریم که قادر به دستیابی به آن نیستیم. ما در بزرگسالی باید یاد بگیریم و به خودمان بقبولانیم که انجام بعضی کارها و دسترسی به بعضی از  خواسته ها غیرممکن هستند. پذیرفتن واقعیت  سرد و تلخ می تواند تا حدودی خشم وجودمان را مهار شود.. 

 ۳- خشم غریزی

به عنوان موجود زنده، مهم ترین کار ما دفاع از خودمان و عزیزان مان در برابر خطرهای احتمالی است. وقتی که خیلی قدیم ترها در بین درندگان زندگی می کردیم و مورد تهدید قرار می گرفتیم خشم غریزی به ما قدرت ناگهانی برای فرار میداد یا به ما قدرت و شجاعت می داد که تا پای جان از خودمان و عزیزان مان دفاع کنیم.

۴- خشم عادلانه

خشم ما نسبت به بی عدالتی، نسبت به کودک آزاری، اعدام جوانان بیگناه جامعه و به دزدان ثروت کشور یک خشم محق است.

خشم محق ولی همه نیتش دفاع از خوبی ها است و جلوگیری از اذیت و آزار شهروندان… خشم محق در ذات خودش یک نوع مهربانی است و قرارش تخریب و خشونت نیست.

خشم عادلانه ایی که در وجود ما شکل میگیرد مسول گرفتن انتقام از دزدان و جنایتکاران نیست. ما می توانیم خشم محق و قدرتمندخودمان را تبدیل کنیم به رفتار عادلانه خودمان با دیگران…  خشم محق می تواند به ما قدرت دهد تا در بهروزی اجتماعی جامعه، فعالتر باشیم.  

The Four Kinds of Anger (and How to Handle Them Better)

https://drkellyflanagan.com/the-four-kinds-of-anger-and-how-to-handle-them-better/

image source

Healthy and Unhealthy Expressions of Anger

More from ماهان طباطبایی
تاریخ ساختگی هزاران ساله پرده بکارت
هنوز به طور یقین معلوم نیست چرا پرده بکارت در بین جنس...
Read More