پنج عادت که آدمها را ناراحت و ذلیل می سازد

۱-  بهانه ایی می یابید که ریسک نکنید

مهم نیست اقدام به یک کار، چقدر سخت یا آسان باشد ولی اگر مدام دنبال توجیه برای انجام ندادن آن هستید بدانید آدم ضعیفی هستید. هر طور شده به خودتان تحمیل کنید که از ریسک انجام یک کار نترسید.

۲-  مقصر نیستید

اگر کاهی اعتراف نکنید که شما هم باعث یک اشتباه هستید بدانید که حال تان خوب نیست.

۳- منتظر مشکلات آتی هستید

 قدر همین لحظه را نمی دانید و غرق دلهره نسبت به آینده هستید. نگرانید که مبادا وضعیت زندگی تغییر نکند. نگران بودن خیلی سریع باطری وجودتان را خالی می کند. 

۴- چیزی نمی یابید که سپاسگزارش باشید

ثابت قدم ترین رفتار آدمِ ناراحت این است که توانایی تشکر نسبت به هیچ چیز را ندارد. دیدن یک غروب زیبا یا یک عمل مهربان نسبت به فرد دیگر، خوشحالش نمی کند.

۵- برای تغییر خودتان تلاش نمی کنید

آدمی که حالش خراب است از تغییر می ترسد و حتی به سمتش هم نمی رود. ترس از شکست برای شان نفسگیر است. شاید بد نیست گاهی چند قدم به مصاف ترس بروید. وقتی ببینید که اتفاق اساسی نمی افتد قدم های دیگری برای روبرویی با ترس برخواهید داشت.

 

Six Habits of Deeply Miserable People

https://medium.com/mind-cafe/six-habits-of-deeply-miserable-people-1e60f8ad123e

 

Photo by Adrian Swancar on Unsplash

More from ماهان طباطبایی
گفتگوی فلسفی و دوستانه یک ماشین با انسان
آدم ماشینی بسیار هوشمندی به نام « رپلیکا» که بر اساس کامپیوتر...
Read More