سه قطعه عاشقانه مردانه

Walt Whitman
Artwork by Nora Jesenski
Megha Rao – Artwork by Ayelet Eder
Tanja Bulovic
Artwork by Bo Bosk

ترجمه منتخبی از
http://www.artparasites.com/

More from مرد روز

لباسِ ضد مد

می گویند: « اگر با وجود خودت راحت باشی، هر چه بپوشی...
بیشتر بخوان