سه قطعه عاشقانه مردانه

Walt Whitman
Artwork by Nora Jesenski
Megha Rao – Artwork by Ayelet Eder
Tanja Bulovic
Artwork by Bo Bosk

ترجمه منتخبی از
http://www.artparasites.com/

More from مرد روز

حوای موقرمز انگلیسی

[caption id="attachment_87149" align="aligncenter" width="701"] JANICE ALAMANOU[/caption] عکاس انگلیسی خانم جنیس آلمانو یک عکس...
بیشتر بخوان