رابطه بین زیاده خواهی بشر و مرگ

دکتر زیست شناس و شیمی دان« نیک لین» یکی از محققین مطرح تکامل، تاکنون سه کتاب مهم در باره رازهای اساسی حیات و انسان نوشته است. او استاد دانشگاه کالج لندن است و همراه با کتابهایی که منتشر می کند مدام در جستجوی یافتن راز طول عمر بشر است.

او می گوید « میتوکندریا» که یک مجموعه باکتری بوده اند وارد سلول های دیگر شده اند و این مجموعه کاربردی، به بخش مهم یک موجود زنده تبدیل گشته است. میتوکندریا عملا تبدیل به کارخانه انرژی سازی بدن موجودات پر سلولی شده است.

بر اساس تئوری تکامل هر موجود زنده که قادر باشد بیشترین تعداد تکثیر ژن خودش را در طی زندگی به انجام برساند تجربه حیاتی موفقی داشته است.

داروین وقتی از بقای اصلح نام می برد منظورش موجود زنده ایی است که قدرت بیشتر برای رقابت بیشتر برای تولید مثل بیشتر از خود بروز می دهد. به عبارتی هر موجود زنده ایی، کارخانه انرژی سازی قوی تری داشته باشد فرزندان بیشتری تولید می کند.

دکتر نیک لین تمرکز تحقیقاتش برای توسعه نظریه تکامل، روی شناسایی و چگونگی «قدرت بیشتر» در کارخانه انرژی سازی درون میتوکندریا است.

حتما این کارخانه پر کار در ابتدای تاریخ تحول پستانداران به فرزندآوری بیشتر ختم می شد ولی انسان امروزه انرژی اش را صرف انواع زیاده خواهی ها نظیر قدرت و شهرت و احترام و حتی سکس بیشتر بدون تولیدمثل می سازد.

مهمترین هشدار و تذکری که شاید داروین در باره موجود زنده موفق یا «بقای اصلح » نگفته است این بود که موجود زنده ایی که زیاده خواه است سریعتر هم می میرند. به عبارتی دقیقتر نوع کارخانه انرژی سازی هر موجود زنده تعیین کننده طول عمر عمومی شان است.

برای همین به مرور تحقیقات دکتر لین به سمت یافتن راه حل های مختلف برای افزایش عمر با وجود داشتن کارخانه پر جنب و جوش متوکندریا کشیده شده است.

ادامه دارد

The Vital Question Paperback

Power, Sex, Suicide: Mitochondria and the meaning of life

life Ascending: The Ten Great Inventions Of Evolution

Yes, Life in the Fast Lane Kills You

http://aging.nautil.us/feature/173/yes-life-in-the-fast-lane-kills-you

More from مرد روز
سلفی پا – علی و دوستش
همه ما گاهی فرصت می یابیم با وجود همه نامرادی های روزگار،...
Read More