نقاشی روز- بدن‌های عریان

Miguel Avataneo

ده تابلوی نقاشی بدن عریان از هنرمندان معاصر

Cesar Santos
Aleksey Kulakov
Konstantin Kacev
Joop Moesman
Konstantin Kacev
Aaron Nagel
Hasan Saygın

Adrian Gottlieb

 

More from مرد روز
حذف خدمت وظیفه به نفع کشور ما نیست
حذف سربازی وظیفه تا مادامیکه دولت ها، نماینده همه اقشار جامعه نیستند شاید...
Read More