نقاشی روز- بدن‌های عریان

Miguel Avataneo

ده تابلوی نقاشی بدن عریان از هنرمندان معاصر

Cesar Santos
Aleksey Kulakov
Konstantin Kacev
Joop Moesman
Konstantin Kacev
Aaron Nagel
Hasan Saygın

Adrian Gottlieb

 

More from مرد روز

سلفی پا – ساناز از لندن

مجموعه «سلفی پا » در باره سهیم شدن لحظه های ساده شخصی...
بیشتر بخوان