نقاشی روز- بدن‌های عریان

Miguel Avataneo

ده تابلوی نقاشی بدن عریان از هنرمندان معاصر

Cesar Santos
Aleksey Kulakov
Konstantin Kacev
Joop Moesman
Konstantin Kacev
Aaron Nagel
Hasan Saygın

Adrian Gottlieb

 

More from مرد روز
مردان ریشو بی وفاتر هستند
یکی از جدیدترین سنجش ها که در برگیرنده جواب 2000 مرد انگلیسی...
Read More