نقاشی‌های « کودک درون» اثر Viktor Safonkin

نقاشی های عجیب ویکتور سافونکین را می توانید برای ساعتها با دقت و کنجکاوی بنگرید و همراه با آن، غرق خاطرات « کودک درون» شوید.

همه ما در خلوت شخصی مان، در نهانی ترین افکار و رویاها، کودکی نگران و معصوم داریم که بهت زده گاهی به ما می نگرد.

More from مرد روز
سیل قضاوت نمی‌کند. ما هم برای مدتی قضاوت نکنیم. فقط کمک کنیم
سیل سهمگینی کشور را فرا گرفته است.  به هر شکل ممکن که...
Read More