کرونا احتمالا در بدن خود انسان جهش یافته‌است

یکی از جدیدترین تحقیقات مشترک استرالیا، امریکا و انگلیس نشان می دهد که ویروس کرونا ( کووید ۱۹) در بدن انسانها وجود داشته است.

تحقیق چاپ شده در فصلنامه « طبیعت دارو» این امکان را پیگیری کرده است که کرونای « سارز» وقتی توانست به بدن انسان راه یابد بعد از چند سال از طریق تطبیق و جهش۷ تبدیل به والدین کرونای جدید گردد. تطبیقی مرگبار که امکان تکثیر بیشتر و انتقال سریعتر را ممکن ساخت.

تحلیل دقیقتر انواع کروناهای قبلی و گیرنده های (RBD) شان گویای امشخصات ژنتیک کرونای جدید نشان می دهد که یا در طی سالهای اخیر از جهش کرونای «سارز» یا حتی دهها سال قبل به کمک یک نوع کرونای بیخطر در بدن انسان صورت گرفته است.
ین است که چرخه تکامل طبیعی، مسول اصلی این تغییرات بوده است.

بررسی این تیم بین المللی به فرضیه جهش مقدماتی کرونای جدید در بدن خفاش و مورچه خوار هم نظر افکنده است. یعنی اینکه کرونای جدید ممکن است اول در بدن این دو حیوان جهش و تطبیق تکاملی لازم را پیدا کرده است و بعد وقتی وارد بدن انسان شد توانست بیشتر و آسانتر خودش را تکثیر کند.

ولی مشاهدات و آنالیز این تیم تحقیقاتی می گوید شانس اینکه اجداد این کرونای جدید از خفاش یا مورچه خوار وارد بدن انسان شده اند قطعی نشده است.

والدین ژنتیک کرونای جدید به نظر می رسد در طی سالهای اخیر یا از جهش کرونای «سارز»  یا حتی دهها سال قبل به کمک یک نوع کرونای بیخطر در بدن انسان صورت گرفته است. به تعبیری مشخص تر، کرونای جدید در طی اقامت در بدن انسان، جهش قدرتمند و خطرناک پیدا کرده است.

 

 

The COVID-19 Virus May Have Been in Humans For Years, Study Suggests

https://www.sciencealert.com/the-new-coronavirus-could-have-been-percolating-innocently-in-humans-for-years

https://www.nature.com/articles/s41591-020-0820-9

 

 

More from مرد روز
انسانها ژن لازم برای ایجاد سم در دهان‌شان را دارند
تمامی پستانداران جعبه ابزار لازم برای ایجاد سم شبیه انچه که مار...
Read More