پرچم موقت ایران برای همبستگی با تظاهرات سراسری

برای مدتی شاید بد نباشد پرچم ملی ایران بدون آرم و نشان باشد. تا وقتی که سر فرصت و بر اساس تصمیم آزادانه همه مردم ایران، هویت مشخص تر، بگیرد.

و البته کاش این روزها همه ایرانیان ساکن خارج کشور بدون تبلیغات جناحی با هم به اعتراض عمومی مردم ایران می پیوستند.

اکثریت ایرانیان معترض به حکومت اسلامی، وابستگی گروهی ندارند و خوب می شد اگر در گردهم ایی ها، موقتا پرچم سه رنگ بدون آرم و نشانه استفاده می شد.

چون گروههای کوچک به خاطر تشکیلاتی بودن، مجهز و قابل روئیت تر می آیند متاسفانه اکثریت افراد احساس راحتی نمی کنند و به تجمعات نزدیک نمی شوند.

لیست همه انواع پرچم های ایران از دوره ساسانی تاکنون

More from ونداد زمانی
بچه پولدارهای ایران در اینستاگرام
  جمله معروف فیلم Star Trek که می گوید :«مقاومت بی فایده...
Read More