پرچم موقت ایران برای همبستگی با تظاهرات سراسری

برای مدتی شاید بد نباشد پرچم ملی ایران بدون آرم و نشان باشد. تا وقتی که سر فرصت و بر اساس تصمیم آزادانه همه مردم ایران، هویت مشخص تر، بگیرد.

و البته کاش این روزها همه ایرانیان ساکن خارج کشور بدون تبلیغات جناحی با هم به اعتراض عمومی مردم ایران می پیوستند.

اکثریت ایرانیان معترض به حکومت اسلامی، وابستگی گروهی ندارند و خوب می شد اگر در گردهم ایی ها، موقتا پرچم سه رنگ بدون آرم و نشانه استفاده می شد.

چون گروههای کوچک به خاطر تشکیلاتی بودن، مجهز و قابل روئیت تر می آیند متاسفانه اکثریت افراد احساس راحتی نمی کنند و به تجمعات نزدیک نمی شوند.

لیست همه انواع پرچم های ایران از دوره ساسانی تاکنون

More from ونداد زمانی
Tinder و مرگ عشق
همه چیز از حدود 15 سال پیش سرعت باور نکردنی به خود...
Read More