باقیمانده دست مارمولک ۲۵۰ میلیون سال پیش در جنین انسان

بقایای ماهیچه دست نوعی مارمولک که متعلق به ۲۵۰ میلیون سال پیش است در شست دست جنین بشر، مورد شناسایی قرار گرفته است.

بیولوژیست ها با اسکن سه بعدی بدن ۱۵ جنین ۲ تا ۴ ماهه، متوجه ماهیچه متعلق به نوعی خزنده شدند که به انگشت شست متصل می شود. این ماهیچه ها قبل از به دنیا آمدن نوزاد تغییر می کنند و ماهیچه های متحول یافته کنونی بشر، جایگزین آن می شود.

این کشف در حقیقت اولین سند بیولوژیک از جهش تکاملی خزندگان به پستانداران می باشد که در بدن انسان، در دوره کوتاهی از تحول جنین، دیده شده است.

بشر البته مقادیر زیادی از پوست، ماهیچه ها و حتی اعضای بدن موجودات ماقبل انسان را نیز به ارث برده است که توسط دانشمندان مورد شناسایی قرار گرفته اند. بخش هایی از بدن ما نظیر دمچه، دندان عقل، آپاندیس، ماهیچه های ریز زیر موی بدن که در لحظاتی خاص مثل پرندان و گربه سانان برجسته می شوند هم جزو این شراکت ارثی است.

این کشف که متکی به بهترین شیوه های اسکن کردن سه بعدی بوده است اگر توسعه بیشتر بیابد قادر خواهیم بود مقدار خیلی بیشتری از خویشاوندی ژنتیک انسان با موجودات روی زمین را بیابیم. ما خواهیم فهمید که چه بخش های از بدن ما از لحظه نطفه تا بزرگسالی، ردپاهایی از موجودات قبلی را برای مدت کوتاهی در خود خواهند داشت.

در طول تاریخ حیات در سیاره ما، همه انواع موجودات برای تطبیق و بقا به ناگزیر و تصادفا، تغییراتی در ساختمان جسمی شان ایجاد می شد که اگر کاربرد موفق داشت تبدیل به یک روش جدید برای ادامه حیات شان می شد. ضمن آنکه بخشی از ارثیه ژنتیک هر موجود زنده، گاهی به صورت منفعل در DNA باقی می ماند.

Ancient Reptilian ‘Hand’ Muscles Have Been Found in Human Embryos

بدن ما موزه تاریخ تکامل است

Proof of evolution that you can find on your body

More from ترجمه‌ی محمد رادفر
شهرهای آینده
Michael Sorkin استاد کالج معماری نیویورک و منتقد الگوهای شهرسازی کنونی، تجسم...
Read More