عکاس آلمانی و ثبت بدن لخت افراد عادی

عکاس آلمانی « جو شواب» برای گرفتن تصاویر سبکِ «بدن لخت» به سراغ مدل های مد و زیبایی نمی رود. آنهایی که در برابر دوربینش ژست می گیرند افراد عادی هستند. او به دنبال ویژگی های منحصر به فرد در اندام انسانها است.

https://www.joschwab.com/

More from مرد روز
جهش ویروس کرونا بر کارایی واکسن فایزر تاثیری ندارد
فایزر در جدیدترین ازمایش کلینیکی که انجام داده است پی بردند که...
Read More