مینیمال نویسی‌های امیر کبیر – خوشگلا


کمترین حد فاصله من با خوشگلا در گوگل مپ ۵۰۰ کیلومتر است…

More from امیر کبیر
صدای سگه دیگه، صدای آدمیزاد که نیس
صدای سگه دیگه، صدای آدمیزاد که نیس
Read More