مینیمال نویسی‌های امیر کبیر – خوشگلا


کمترین حد فاصله من با خوشگلا در گوگل مپ ۵۰۰ کیلومتر است…

More from امیر کبیر

مینیمال نویسی‌های امیر کبیر – اندوه بی بغلی

[caption id="attachment_91991" align="aligncenter" width="526"] Artwork by Luciana Cortez Artesã[/caption] اندوه بی بغلی،...
بیشتر بخوان