مینیمال نویسی‌های امیر کبیر – خوشگلا


کمترین حد فاصله من با خوشگلا در گوگل مپ ۵۰۰ کیلومتر است…

More from امیر کبیر

خانه‌ایی که پدرم برایم می ساخت

تازه جنگ تموم شده بود. پدر قطعه زمینی وسط بیابون خریده بود...
بیشتر بخوان