مینیمال نویسی‌های امیر کبیر – خوشگلا


کمترین حد فاصله من با خوشگلا در گوگل مپ ۵۰۰ کیلومتر است…

More from امیر کبیر

ازدواج غلام و معصومه

غلام مرد چهارشانه و تنومندی بود که هیبت عجیب و غریبی داشت....
بیشتر بخوان