مینیمال نویسی‌های امیر کبیر – خوشگلا


کمترین حد فاصله من با خوشگلا در گوگل مپ ۵۰۰ کیلومتر است…

More from امیر کبیر

مینیمال نویسی‌های امیر کبیر – خوشگلا

کمترین حد فاصله من با خوشگلا در گوگل مپ ۵۰۰ کیلومتر است...
بیشتر بخوان