مینیمال نویسی‌های امیر کبیر – خوشگلا


کمترین حد فاصله من با خوشگلا در گوگل مپ ۵۰۰ کیلومتر است…

More from امیر کبیر

شوخی‌های مادر و عمه و خاله

یکی از آشنایان تصادف کرده بود اینجا غریب بود و کسی رو...
بیشتر بخوان