مینیمال نویسی‌های امیر کبیر – آپارتمان

By Constantin Sunnerberg

از آپارتمان و آپارتمان نشینی بیزارم! صداهایی میشنوی که متعلق به خانه تو نیست…

More from امیر کبیر

خانه‌ایی که پدرم برایم می ساخت

تازه جنگ تموم شده بود. پدر قطعه زمینی وسط بیابون خریده بود...
بیشتر بخوان