دوران جنگ کلاسیک گذشته است

دوران جنگ کلاسیک گذشته است. ظرف چند ساعت با هزاران موشک همه بنیان های حیاتی کشور را با خاک یکسان می کنند و ایران می شود صحراهای عراق و سوریه و داعش های مخوفی که از آن وضعیت سر باز خواهند زد.

جنگ حتی با ضعیفترین کشور دور و بر هم درست نیست چه برسد بهانه جنگ دادن به یک حکومت با ۳۵۰ پایگاه نظامی…

مردم ایران هیچ خصومتی با دنیا نمی خواهند داشته باشند. ما دلیلی برای دشمنی با غرب و امریکا نداریم. مقابله با جهان برای مردم ایران هیچ چیز جز بحران اقتصادی و بدبختی و فلاکت نمی آورد.

تصمیمات بحران ساز و تحریم ساز و جنگ افروز این حکومت ربطی به مردم ایران ندارد.

همین اواخر فرصت مذاکره  صلح از طریق ژاپن را سوزاندند. اما بهپاد را سریع در هوا می زنند. رفتار این حکومت درست نیست. خودکشی را برگزیده است چون می داند بین مردم جایی ندارد. بیرون هم جایی ندارد.

البته همه این واقعیت اصلاً ربطی به عوضی بودن و جنگ طلب بودن امریکا ندارد. هر تصمیم امریکا برای جنگ با ایران هم ضد بشری است.

حالا مثلاً بهپاد امریکایی وارد حریم هوای ایران شود و برود چه می شود؟ مگر وسایل کافی برای جاسوسی هوای ایران ندارند؟ خود حکومت ایران  در هر جا که بتواند بهپاد می فرستد.

آخر کجا دیدید در یک محله یا یک ده یا شهر، یک خانواده که یک مرد دارد برای مبارزه با خانواده ای که ۳۰ مرد لات عوضی دارد فقط به مقاومت و جنگ تکیه کند. جنگ نه تنها همه هوای ایران را مورد تعرض قرار می دهد بلکه همه ایران را با خاک یکسان می کند.

حکومت ایران یا باید استعفای دسته جمعی بدهد یا انتخابات و رفراندوم آزاد را پذیرا شود تا یکبار هم شده همه موارد تشنج زای این حکومت با جهان، توسط مردم تعیین تکلیف شود.

حکومت ایران و تصمیمات خودسرانه اش مسوول اصلی بدبختی و فلاکت و بحران ایران است. دشمن و امریکا و لاتها و عوضی های گردن کلفت برای همه کشورهای دنیا خطرناکند و اگر بتوانند زور می گویند ولی مدیران کشورها بلد هستند چطور این جانیان را دور بزنند و صدمات شان را به حداقل برسانند.

حکومت فعلی ایران به دلیل تعصب های مذهبی، ذاتا نمی تواند با مردم خودش و جهان، درست رفتار کند.

More from ونداد زمانی
سه شگرد منطقی ارسطو
ارسطو می گوید آدمها وقتی با یک پدیده جدید یا یک مشکل...
Read More