کاریکاتور روز – کتابی در زن که باید خوب آن را خواند

اثر Virginia Mori
More from مرد روز
منجمد کردن مصدوم در حال مرگ برای جراحی اضطراری
دانشکده پزشکی دانشگاه مریلند شیوه از جراحی ابداع کرده است که می...
Read More