کتابی در زن که باید یاد بگیریم آن را خوب بخوانیم

اثر Virginia Mori

اگر قادر به درک نیازها و تمناها و حتی نگرانی هایش باشیم.

اگر در کنار ما احساس امنیت و آرامش کند. اگر واقعا دوستش داشته باشیم.

اگر بتوانیم کتابش را خوب بخوانیم و بفهمیم.

وجود زنانه اش را به ما می سپارد تا یک خاطره ابدی از هندسه اندامش بسازیم.