دختری با واگن اردک

از مرکز شهر تورنتو قدم زنان رد می شدم که متوجه این دختر خانم و گاری قرمز و اردک چوبی اش شدم. او مثل خیلی از کارمندان اطراف، سر ظهر منتظر گرفتن ساندویچش از یک دکه سیار بود. نمی توانستم حدس بزنم ماجرا چیست.

کمی آن دور و برها ایستادم و کم کم متوجه شدم که اردک چوبی، برایش نقش سگ یا گربه را ایفا می کند. او حتی به یک مادر و فرزند کنجکاوش پیشنهاد کرد که اگر بخواهند می توانند با اردکش چاق سلامتی کنند و حتی نوازشش کنند. ایده با مزه ای است برای صدمه کمتر به محیط زیست…

هیچکس تعجب نکرد. تمسخری هم در کار نبود و …

Written By
More from Saide Kardar
فیلم بامزه و دلخراش «تمارض» در فستیوال فیلم تورنتو
سه جوان آبادانی می خواهند شب شیطنت و تفریح داشته باشند. به...
Read More