الهه لبه سنگ

 

More from مرد روز

واکسن شرکت فایزر در بدن بیش از ۲۲ هزار نفر آزمایش شد

واکسنی که داروسازی فایزر قرار است به جامعه جهانی معرفی کند از...
بیشتر بخوان