شعور جنسی چیست

سکس خیلی از مردان شبیه رفع گشنگی در یک رستوران سرپایی است. می خورند که سیر شوند. و متاسفانه هیچ چیز خاصی از آن در خاطره شان نخواهد ماند. اما سکس خوب مثل پختن غذا دریک رستورانِ معروف یا در خانه است. غذایی که مواد خوب و سالمی برای تهیه اش فراهم شده است. آشپزش می داند چطور مواد مختلف را با چه حرارتی در هم بیامیزد تاغذایی به یادماندنی درست کند.

من در طی سال ها مشاوره زناشویی مدام می شنوم که مرد به همسرش می گوید « « همه این سال ها انگار با یک جسد سکس داشتم. هیچوقت احساسی از خودت بروز ندادی» و زنها هم معمولا جواب می دهند « این همه سال تو فقط می خواستی سریع تموم بشی و من رو وسط زمین و آسمون رها کنی»

این همان اتفاقی است که من آن را کمبود هوش جنسی می دانم. اکثر مردان و زنان یاد نگرفتند از مرحل سکس حیوانی عبور کنند. یاد نگرفتند در خصوصی و شکننده ترین حالت شان یعنی وقتی در کنار هم لخت درازکشیده اند با هم صمیمی و راحت باشند.

ایا به دنبال همدلی و یکی شدن هستند؟ ایا در جستجوی قدرت هستند؟ آیا سکس یک نوع فرار است؟ آیا می خواهند با سکس به یک انسان دیگر تسلط یا مالکیت داشته باشند؟ آیا می خواهند خودشان را تسلیم کنند؟ می خواهند لذت دوست داشتنی بودن را تجربه کنند؟

ما باید بدانیم که حیوانات سکس دارند. ما هوس و لذت جنسی داریم.

سکس یک هدف نیست که به آن دست یابند. سکس یک لذت است که باید تجربه کنند. ما انسانها صمیمانه و بدون خجالت باید برسیم به این حقیقت که سکس یعنی عشق ورزیدن. فقط در این صورت است که سکس از گناه و شرم فاصله می گیرد.

RAISE YOUR EROTIC IQ

https://www.menshealth.com/content/the-best-way-to-raise-your-erotic-iq

Image source

he Local Spain

More from مرد روز
ساختن بدن عضلانی، چقدر زمان می‌برد
تمرینات بدنسازی برای سلامت و تندرستی است ولی نمی شود کتمان کرد...
Read More