زن و فیل

اثر MARC LAGRANGE
More from مرد روز
چرا با وجود خورشید و ستارگان، فضا سرد است؟
فضای بیرون از جو زمین آنقدر وسیع و تاریک است، آنقدر فاصله...
Read More