سه تصویر جذاب از زن

By Alex Borisov
By Novia Anatoly
By Alex Borisov
More from مرد روز

بازسازی صدای حنجره یک مصری مومیایی شده

محققین دانشکده های مهندسی و باستانشناسی لندن مومیایی یک راهب مصری متعلق...
بیشتر بخوان