آغوش زن زیبا

فروید می گوید پستان برای مردان نماد و تجربه اولین عشق است. شیر گرم و مقوی و لذت سیر شدن در آغوش پر محبت مادر، برای همیشه در وجود مردان حک می شود. برای همین تمنای مکیدن پستان زن یکی از قوی ترین لذت های مردانه است.

More from مرد روز

رابطه لب زنان و میل جنسی

تحقیقات یک دانشگاه اسکاتلندی آشکار ساخته است هر چه برجستگی در وسط...
بیشتر بخوان