آغوش زن زیبا

فروید می گوید پستان برای مردان نماد و تجربه اولین عشق است. شیر گرم و مقوی و لذت سیر شدن در آغوش پر محبت مادر، برای همیشه در وجود مردان حک می شود. برای همین تمنای مکیدن پستان زن یکی از قوی ترین لذت های مردانه است.

More from مرد روز

ورزش صبحگاهی مردانه در قرن 19

 یک جوان قدکوتاه لاغراندام فرانسوی به نام  Adrian Peter Schmidt که در ضمن...
بیشتر بخوان