زمین فوتبال در جزیره کوچک نروژ


این زمین فوتبال، جایگاه تماشاگران ندارد ولی برای ۵۰۰ نفری که در جزیره زندگی می کنند گویا اشکالی ندارد. زمین فوتبال در جزیره  ماهیگیریHenningsvær  نروژ قرار دارد.

More from مرد روز
هشت عکس هفته ایی که گذشت
دانش و تکنولوژی بشر، خیلی سریعتر از شعور اجتماعی اش در حال...
Read More