هر چه در باره رفتار جنسی زنان می‌دانیم حقیقت ندارد

مجله « سلامت مردان» به معرفی نظرات  دکتر جامعه شناس Wednesday Martin می پردازد که معتقد است اکثر ادعاها در باره  توانایی و تمایل جنسی زنان غلط است.

او در کتابش با عنوان« حقیقت ندارد» می گوید اکثر مردان نمی توانند بفهمند زنان چه می خواهند چون به مردان در باره واقعیت جنسی زنان، آدرس غلط داده شده است.

برای مثال آیا می دانید که  ادعای مربوط به این‌که مردان بوالهوس تر از زنان هستند واقعیت ندارد چون ادعای فوق برگرفته از تحقیقی است که از رفتار جنسی پشهِ میوه، نتیجه گیری شده است.

اما بر اساس آخرین آمار موجود، به طور مثال در بین نسل جوان، زنان بیشتر از مردان دنبال رابطه جنسی آزاد بیرون از تعهد زناشویی هستند.

چهل درصد زنان متاهل رابطه جنسی بیرون از خانواده داشتند.

پیوند زناشویی طولانی مدت برای زنان سخت تر است. زنان خیلی زودتر تمایل جنسی شان نسبت به  همسر یا شریک زندگی، کم می شود.

More from مرد روز
 کاوشگر فضایی وویجر در ۲۳ میلیارد کیلومتری زمین
کاوشگر ۱ و ۲ به ناگزیر نیمی از تکنولوژی و قابلیت های...
Read More