دانشمندان هلندی و تولید برق از گیاهان

گیاهان در آینده خیلی نزدیک، قادر خواهند بود برق مورد نیاز بشر را تولید کنند. محققین یک دانشگاه هلندی به سرپرستی Marjolein Helder موفق شدند با وصل کردن یک الکترود به ریشه گیاهان، الکترون های آزاد شده در اطراف ریشه را تبدیل به برق سازند.

حدود هفتاد درصد فتوسنتز گیاهان، تبدیل به زائده های ناخواسته می شود که از طریق ریشه آنها، به درون خاک منتقل می گردد. باکتری های اطراف ریشه، از این منبع غذایی تغذیه می کنند.

باکتری ها برای هضم مواد مورد نظر، آنها را تا سرحد ممکن تجزیه می کنند و در این پروسه، الکترون های منفی آزاد می سازند که می تواند از طریق یک سیم، وارد شبکه سیم کشی کنار گیاه شود و تبدیل به الکتریسته گردد.

در حال حاضر و در قدم های اولیه، تولید برق گیاهی خیلی کمتر از برقِ خورشیدی است ولی با تحقیقات بیشتر، مثل سایر علوم کاربردی، به هزینه کمتر و تهیه انرژی بیشتر منجر خواهد شد..

این گروه تحقیقاتی پروژه هایی برای نصب سیم کشی برق گیاهی مزارع برنج دارند که در مرحله آزمایش میدانی است. در مجموع، پنج سال از گسترش تحقیقات عملی در باره برق گیاهی می گذرد و به نظر می رسد به مرحله تولید اقتصادی نزدیک می گردد.

به نظر تیم تحقیقاتی، برق گیاهی، انرژی تمیز و تقریبا مجانی خواهد بود که اثرگذاری منفی در طبیعت ندارد و مدام بدون هیچ تغییر و دستکاری، بازتولید می شود. آنها خاطرنشان ساخته اند که با توسعه تکنولوژی برق گیاهی، می توان آنها را در داخل و پشت بام اماکن کار و سکونت و در انواع مزارع و جنگل ها نصب کرد.

 

Plant-e | heats, shoots, and leaves — electricity from living plant

Written By
More from Saide Kardar
فیلم تخیلی علمی Arrival
فیلم  Arrival را با این پیشداوری می دیدم که دوباره باید شاهد...
Read More