تجاوز گروهی به ۴۱ دختر در ایرانشهر

باندی را در ایرانشهر دستگیر کردند و در اعترافات شان گفته اند به ۴۱ زن تجاوز کرده اند. در حال حاضر فقط چهار نفر شکایت کرده اند. قربانی تجاوز بودن ننگ نیست. ننگ جامعه ای سنتی و خانواده سنتی است که با کلمه‌ی آبرو پوشیده شده است و به دختران و زنان اجازه شکایت نمی دهد.

اگر قربانی تجاوزهستید سکوت نکنید. ایرانشهر تنها نیست. فقر فرهنگی در بلوچستان چنین جنایت هایی را دوبرابر می کند. سال ها با کلمه آبرو فریب تان داده اند. آبرو هیچ نیست جز توهم جامعه.

سکوت نکنید سکوت نکنید سکوت نکنید.

http://www.aftabir.com/news/article/view/2018/06/17/1896452

 

More from نائله یوسفی
اَناردیس به مدرسه نمی‌رود
ننه بزرگ گوشه اتاق مانند خرسی زیر سه پتو خرناس می کشید،...
Read More