مصاحبه با خودم در باره مهمترین ضعف زندگی ام

بزرگترین نقطه ضعف تان در زندگی چیست؟

اینکه اجازه می دهم هر کس هر طول دلش می خواهد با من رفتار کند.

از کی به این موضوع آگاه شدید؟

از وقتی که یک نفر که اصلا انتظارش را نداشتم مثل دیگران، هرطور دلش خواست با من رفتار کرد.

فکری هم برای رفع این مشکل تان کرده اید؟

بله. تصمیم گرفتم نگذارم هر کس هر طور دلش میخواهد با من رفتار کند.

نقطه قوت تان چطور؟ چه نقطه قوتی دارید؟

اینکه با دیگران هر طور که دلم می خواهد رفتار نمی کنم.

توصیه تان به خوانندگان این گفتگو چیست؟

نگذارید هر کس هر طور دلش می خواهد با شما رفتار کند.

 

 

 

More from نیلوفر نیک بنیاد

فقط می خندیدند

نور افتاده بود توی شیشه ماشین و درست نمی دیدم. اما می...
بیشتر بخوان