چرا کفتار ماده، آلت مردانه دارد؟

کفتار خالدار مونث، موجود بی نظیری در طبیعت است چون نه تنها ریاست گله بر عهده شان است بلکه حتی عضو جنسی شان نیز شبیه آلت مذکراست.

کفتار ماده، هم جثه بزرگتری دارد و هم به شدت خشن و تهاجمی است. برای همین کفتار نر برای دسترسی به غذا و سکس، مطیع کامل کفتار ماده است.

کفتار نر جوان باید گله را ترک کنند و به گله ایی دیگر بپیوندد. وی باید در سلسله مراتب قدرت در بین نرهای قبیله جدید، راه سختِ کسب اعتماد را طی کند تا شانس انتخاب توسط ماده های قبیله جدید نصیبش شود.

کفتارهای نر برای رسیدن به مقام قوی ترین، با هم نمی جنگند و باید آنقدر صبر کنند تا نر برتر بمیرد.  در خیلی از حیوانات، نرها حتی تجاوز هم می کنند تا شانس تکرار نسل خویش را ایجاد کنند. اما این توانایی در  کفتار نر وجود ندارد.

کفتار نر مدام دور و بر مونث می چرخد و می دوند و جلب توجه می کند و در همان حین ادرار وی را بو می کند تا متوجه شروع تخمک گذاری اش بشود.

کفتار مذکر باید آلت خودش را مثل یک شلنگ کوچک وارد شلنگی که کمی بزرگتر است قرار دهد. این اتفاق نمی تواند صورت بگیرد اگر کفتار مونث نخواهد. او چون قوی تر است باید نشان دهد که قصد حمله ندارد. برای آمیزش، سرش را کاملا خم می کند و به کفتار مرد اجازه می دهد که سعی کند شلنگ خود را به درون شلنگ کمی بزرگتر کفتار ماده  قرار دهد.

کفتار ماده و حدود بیست درصد نوزادان در حین زایمان می میرند چون نوزاد باید از درون عضوی که شبیه آلت است بیرون بیاید. می گویند دلیل اصلی این شیوه تکامل بدن به خاطرجلوگیری از تجاوز بوده است.

 

How Spotted Hyenas Mate

The incredible reason spotted hyena society is ruled by females

The Painful Realities of Hyena Sex

 

More from مرد روز
تصاویر سکسی با حروف انگلیسی
۱۳۵ سال پیش نقاش فرانسوی Joseph Apoux مجموعه حرف الفبا را به...
Read More