موضوع انشا: ۱۳ بدر خود را چگونه سپری کردید؟


امروز ۱۳ بدر بود ولی من به جای اینکه بروم به دشت و صحرا، آش رشته بخورم و سبزه گره بزنم، کله سحر وقتی هوا بسیار بسیار سرد بود، رفتم و سه ساعت و نیم تو باد و بارون تو صف وایسادم که بتونم ویزای دانشجویی ام رو تمدید کنم. ساعت سه و بیست دقیقه صبح از خونه ام در برلین رفتم بیرون و دوازده ظهر برگشتم. ولی خوشبختانه ماجرا موفقیت آمیز بود و یک سال ویزا گرفتم …

در نظر بگیرید افرادی بودند که فقط نیم ساعت دیرتر از من یعنی ساعت چهار صبح آمده بودند توی صف ولی حتی موفق نشدند برای تمدید ویزا شون، شماره بگیرند. آنها باید دوباره کل این ماجرا رو از اول تکرار کنند، این بار صبح زود تر. بله این هم یک نوع ۱۳ بدر بود برای یک دانشجوی دکتری در فرنگ.

خلاصه، ۱۳بدر من  با یک ساندویج نون و پنیر، انگشتان از سرما کرخت شده و یک ویزای یک ساله سپری شد.

این بود انشای من!

سالی سر شار از اتفاقات خوب و خوش پیش رو داشته باشید.

Image source

http://www.epa.eu

Written By