کاریکاتور روز – جوانمرد باش

 تلاش معمولی و سالم برای جذب جنس مخالف فرق دارد با جذب آنها از طریق نفوذ اجتماعی و موقعیت شغلی

More from مرد روز
سال ۵۷ انقلاب اجتماعی صورت نگرفته بود
تحولات سیاسی سال ۵۷ پیروزی روحانیت و بازار بود برای بازگرداندن شیوه...
Read More