کاریکاتور روز – جوانمرد باش

 تلاش معمولی و سالم برای جذب جنس مخالف فرق دارد با جذب آنها از طریق نفوذ اجتماعی و موقعیت شغلی

More from مرد روز

کاریکاتور روز – دو نوع افراط در پوشش زنانه

Alex Falco Chang - کوبا http://www.cartoonmovement.com/cartoon/11916
بیشتر بخوان