بسیاری از زوجها نمی‌دانند چرا سکس دارند

سکس خیلی از مردان شبیه رفع گشنگی در یک رستوران سرپایی است، می روند تا سریع سیر شوند. زنان هم معمولا اگر احساس عاطفی شان تحریک نشود سکس برای شان یک رفع تکلیف است.

میلیونها زن و مرد همه عمر با هم زندگی می کنند ولی از خیالات و تمناهای خودشان بی خبرند.

اغلب زوجها نمی دانند منظورشان از سکس چیست؟ آیا سکس برای صمیمی تر شدن است؟ آیا سکس یک نوع فرار است؟ آیا می خواهند از طریق سکس به یک انسان دیگر تسلط یابند؟ یا خودشان را تسلیم کنند؟

برای همین مردان و زنان باید در باره لذتی که قرار است به هم بدهند حرف بزنند. وقتی که در کنار هم لخت می شوند باید از لحاظ روحی نیز نسبت به هم عریان باشند.

سکس یک هدف نیست که باید به آن دست یافت. یک مجموعه تکراری از حرکات و تماس جسمی نیست. سکس شریک شدن خصوصی ترین لحظات زندگی با یک انسان دیگر است.

ما باید بدانیم حیوانات فقط برای زاد و ولد سکس دارند. ما انسانها برای عشق و مهربانی و احترام و صمیمیت سکس داریم. اگر به این حس واقعی انسانی نرسیم آن را مثل قدیمی ها و انواع تربیت های سنتی، کثیف می بینیم و دچار گناه و شرم می شویم.

RAISE YOUR EROTIC IQ

https://www.menshealth.com/content/the-best-way-to-raise-your-erotic-iq

More from سعید داورپناه
یک تعریف صریح از افسردگی
پروفسور روانشناسی یکی از دانشگاه های امریکا Gregg Henriques درحین آموزش و همکاری...
Read More