هشت ویدئوی چندثانیه‌ایی عجیب

این ویدئوهای خیلی کوتاه، قدرت تشخیص مغز انسان را قلقلک می دهند.

image source
onedio.co

More from مرد روز

انتقال کتاب و موسیقی به مولکول

در آزمایشگاه دانشگاه واشنگتن، دانشمندان موفق شدند ویدئوی یک ترانه و 100...
بیشتر بخوان