هشت ویدئوی چندثانیه‌ایی عجیب

این ویدئوهای خیلی کوتاه، قدرت تشخیص مغز انسان را قلقلک می دهند.

https://twitter.com/twitter/statuses/913176435644387333

https://twitter.com/twitter/statuses/824783991517573121

https://twitter.com/twitter/statuses/903965738150461442

https://twitter.com/twitter/statuses/891372962091196417

https://twitter.com/twitter/statuses/905203429164802048

https://twitter.com/twitter/statuses/876484659185504257

https://twitter.com/twitter/statuses/871562813403086848

image source
onedio.co

More from مرد روز
گوگل و حقایق جالب – ۱۳
ادکلن در اصل یک داروی ضدطاعون بود. دانشمندان قرون ۱۵ به بعد...
Read More