هشت ویدئوی چندثانیه‌ایی عجیب

این ویدئوهای خیلی کوتاه، قدرت تشخیص مغز انسان را قلقلک می دهند.

image source
onedio.co

More from مرد روز

تاثیرات منفی کودک درون

یک تعریف مثبت و جذاب از « کودک درون» حدود ۴۰ سال...
بیشتر بخوان