هشت ویدئوی چندثانیه‌ایی عجیب

این ویدئوهای خیلی کوتاه، قدرت تشخیص مغز انسان را قلقلک می دهند.

image source
onedio.co

More from مرد روز

نظر یک فیلسوف در باره نیاز به تنها بودن

[caption id="attachment_71255" align="aligncenter" width="548"] Georges Seurat[/caption] زندگی مثل یک بهمن سرازیر شده...
بیشتر بخوان