یک منطق قدیمی مسیحی برای رشد شخصیت

ما انسانها همیشه تلاش می کنیم رفتار بهتری داشته باشیم. برای همین مدام راه های جدیدی می یابیم که بر احساس مثبت مان به زندگی بیفزاید. به خودمان قول می دهیم ورزش کنیم، غذای سالم بخوریم و سفر برویم. دوست جدید بیابیم و … متاسفانه ولی در عمل خیلی از ما بعد از مدت کوتاهی از عهده قول هایی که به خودمان دادیم بر نمی آئیم.

در سنت فلسفی مسیحیت، روشی وجود دارد به نام via negativa که به مومنین کمک می کرد درک و ایمان بیشتری نسبت به خدای شان داشته باشند. به این صوررت که برای شناخت بیشتر خدا به جای عطای انواع قدرت های بیکران به وی، سعی کردند هیچ  قدرت و صفتی به خدا ندهند. آنها از راه منفی، می خواستند به عظمت ناشناخته بودن خدا برسند. چون هر نوع تعریف از خدا، باعث محدودیت بیکرانگی اش می شد.

این روش که مسیری منفی است می تواند به صورت یک واکنش برعکس، در زندگی شخصی نیز به کار آید. انسانها می توانند به جای تمرکز بر چیزهایی که می خواهند به دست آورند به این فکر کنند که  کارهایی که مدام از آنها سر می زد را انجام ندهند. با این تکنیک هم از عادت های بد می کاهند و هم یک عادت نامناسب دیگر را شروع نمی کنند.

کاهش همه چیز

مدیرانی که شرکت بازرگانی شان آینده خوبی ندارد سعی می کنند دست به کاهش هر نوع هزینه یا تلاش که سود نمی دهد یا حتی ضرر می دهند بزنند.

در زندگی شخصی نیز عادت هایی مثل مصرف الکل یا خرید بیش از مایحتاج، رستوران رفتن، بیش از حد تلویزیون دیدن و روی اینترت بودن را می تواند کاهش یاید.

اگر زیاد حرف می زنیم یا زیاد قول می دهیم یا زیاد دروغ می گوئیم و یا هر عملی که حس می کنیم در زندگی مان مرتکب می شویم ولی بازدهی ندارد بهتر است از طریق روش منفی، حذف شوند.

ولخرجی و همیشه بدهکار بودن با آنکه معمولا قابل کنترل است ولی ناخودآگاه و مداوم،  استرس ایجاد می کنند. عادت به بدبینی و عدم اعتماد به دیگران یا بیش از حد، اهل تفریح بودن نیز باعث خستگی و جذب انرژی زیاد از روح و روان ما می شود.

روش منفی مثل به دست گرفتن یک ماشین حساب است و  کم کردن هر چه که زیادی است و تاثیر ناخوشایند دارد. مثلا اگر روابط دوستی و عاطفیِ سالم و آرامشبخش نداریم شاید بهتر است آنها را نیز از زندگی خود دور سازیم.

این نوع تفریق مسائل و اعمال، باعث از بین رفتن چیزی نمی شود بلکه برعکس به دقت بیشتر، پس انداز بیشتر، شخصیت آرامتر می انجامد.

مدام از خودمان مصرانه بخواهیم از اعمال احمقانه دست برداریم یا به حداقل برسانیم. ما افراد عجیبی نیستیم اگر عادت داریم رفتار و حرکات نسنجیده داشته باشیم. همه ما به رفتار غیرمنطقی عادت می کنیم. چون ما  در باره رفتار منفی تعصب داریم و دوست نداریم فکر و عملی که به ذهن مان رسید یا عادت کرده ایم را انجام ندهیم. چون انجام کارها و برآوردن امیال، لذت های لحظه ایی ایجاد می کنند.

دفعه بعد اگر خیلی جدی تصمیم گرفتید قدم های مهمی بردارید برای اینکه موقعیت بهتری داشته باشید به خودتان بگوئید از این به بعد چه کارهایی نکنم تا زندگی آرامتر و موفق تری داشته باشم. حتی کارهایی که شاید خوب هم باشند ولی به هزینه شان نمی ارزند.

استیو جاب رئیس متوفی اپل گفته بود که: « من به صدها ایده خوب نه گفتم و حقیقتا از تصمیماتی که اتخاذ نکردم احساس غرور می کنم به نظر من اختراع یعنی نه گفتن به هزار چیز »

 

 

Via Negativa: Adding to Your Life By Subtracting

http://www.artofmanliness.com/2015/01/05/via-negativa-adding-to-your-life-by-subtracting/

imagesource

Reactor Clu