مصرف زیاد شکر و افزایش افسردگی مردان

اطلاعات جمع آوری شده از ۵ هزار مرد نشان داده است رابطه آشکاری بین افسردگی و مصرف زیاد نوشیدنی، کیک و شیرینی وجود دارد.

محققین حتی این حدس را هم در نظر گرفتند که شاید چون در وهله اول بعضی مردان افسرده هستند میل بیشتری به شکر و شیرینی نشان می دهند ولی اطلاعات گردآوری شده محققین University College London با این ادعا مغایرت دارد.

مصرف شیرینی ۲ هزار زن نیز در این تحقیق مورد توجه قرار گرفته است ولی رابطه ایی بین افزایش مصرف شکر زیاد و افسردگی در بین آنها مشاهده نشده است.

مردانی که به هر دلیلی شیرینی و نوشیدنی بیش ازمقدار معمولی مصرف می کنند بهتر است در نحوه تغذیه شان تجدید نظر کنند. به هر حال، مصرف کمتر شکر، ضرر نخواهد داشت.

 

Eating Too Much Sugar Is Linked to Depression in Men, Poor Things

Image Source

https://www.thesun.co.uk

More from ماهان طباطبایی
فقط بعضی‌‌ها، تنهایی خردمندانه دارند
فرهنگ درویش مسلکی دوران قدیم، برای تنهایی احترام و ارزش زیادی قائل...
Read More