تعهد زناشویی انتخابی مناسب ولی غیرطبیعی است

دیوید باراش، استاد روان‌شناسی دانشگاه واشنگتن در مقاله اش « تک همسری طبیعتاً آسان نیست » می گوید تک همسری در تاریخ زندگی انسان، یک رفتار زناشویی جدید است و ما یاد گرفتیم که اگر به یک همسر تعهد بوزریم برای مان بهتر است. ولی این رفتار اجتماعی با فیزیک جنسی ما همخوانی ندارد به عنوان مثال از میان میلیونها اسپرمی که در هر زناشویی از مرد به زن منتقل می شود بیش از هر چیزی لشکر بزرگی از اسپرم‌های جنگجو دارد که قرار اصلی شان رفتن به سوی تخمک‌ نیست بلکه وظیفه اصلی‌ آن‌ها کشتن اسپرم‌هایی است که از قبل در درون محوطه‌ی لقاح وجود داشته است.

در ادامه استدلالش به زناشویی پرندگان اشاره می‌کند و با آوردن آمار‌ ثبت شده از طریق نمونه‌برداری‌های ژنیتیک، نشان می‌دهد که نزدیک به شصت درصد جوجه‌هایی که در آشیانه‌ی پرندگان سر از تخم‌ در می‌آورند به اصطلاح «حرامزاده» هستند.

به نظر وی تواناییِ یادگیری بشر، در حقیقت دهن کجی بزرگی به طبیعت است. یادگیری به عبارتی دقیقتر یعنی جواب رد دادن و سرپیچی ازغریزه … بشر یاد گرفت بسیاری از رفتارهای طبیعی اش نظیر رابطه جنسی با اعضای خانواده را تغییر دهد چون به نفع بقایش بود.

دلیل دیگر ازاینکه ما طبیعتا برای تنوع جنسی آفریده شدیم وجود همیشگی خیانت در تاریخ تمدن بشر است، رفتاری که با وجود جریمه های مرگبار، همچنان پابرجا است.

با این همه، بشردر طول تاریخ تمدن خویش، در پی تمرین و تجربه‌ انواع زندگی‌های زناشویی، یاد گرفته است که تک همسری برایش مناسب تر است.

زندگی زناشویی تک همسری کار آسانی نیست چون عمل طبیعی نیست ولی این قابلیت بشر است که رفتار غیرطبیعی از خود بروز دهد. عملی که شاید نام دیگرش تمدن باشد.

By David P. Barash, Monogamy isn’t easy, naturally

http://articles.latimes.com/2009/nov/22/opinion/la-oe-barash22-2009nov22

David P. Barash, an evolutionary biologist, is a professor of psychology at the University of Washington. His most recent book — coauthored with Judith Eve Lipton — is “Strange Bedfellows: The Surprising Connection Between Sex, Evolution and Monogamy

http://www.bustle.com/articles/121000-are-humans-meant-to-be-monogamous-heres-what-5-researchers-have-to-say

More from ونداد زمانی
اگر مرا نبوسی- شعری از Percy Shelley
رمانتیسیست های قرن ۱۹ انگلیس نزدیکترین خویشاوندانِ عرفانِ ایرانی هستند. معمولاً فکر...
Read More