ازدواج، موسسه محکوم شدگان نیست

ازدواج یک موسسه اقتصادی اجتماعی است که چهار عنصر رفاقت، همیاری اقتصادی، دسترسی همیشگی به سکس و تولید مثل، جزو بنیانی ترین دلایل وجودی آن است.

اعضای این موسسه زناشویی بدون شک، روحیات و خلقیات و حتی اهداف شان تغییر می کند. اعضای موسسه شاید اصلا تشخیص شان برای انتخاب شریک درست و کامل نبوده است. دو شریک موسسه شاید بعد از مدتی، دست از اعتماد و احترام به همدیگر بردارند. شاید از خط قرمزِِ پرنسیپل های موسسه عبور کنند.

هر روز، هزاران موسسه مشابه در سراسر جهان، قراردادشان  را برای همراهی و همسری لغو می کنند و از هم می پاشند. بخش زیادی از این نوع موسسات، خود را در وضعیت بن بستی می یابند که یا می سوزند و می سازند یا سرکوب و عدم رضایت شان از یک مسیر ناهنجار دیگر نظیر پناه بردن به اعتیاد، غرق شدن در کار و حتی روابط زناشویی نامشروع، سر باز می کند.

البته صدها میلیون نفر از آدمها هم هستند که یاد می گیرند با وضعیت سرد و بی روح موسسسه زناشویی شان که برپا ساخته اند کنار بیایند. خیلی ها یاد می گیرند از بخشی از منافع و سلیقه های شخصی شان بگذرند چون منافع دیگر، نصیب شان می شود.

برای اعضای این موسسه یک راه اساسی برای بهتر و مفید بودن شراکت شان وجود دارد که اغلب شان رعایت نمی کنند. آنها تا دیر نشده بهتر است گفتگو و جستجو در باره کیفیت نامطلوب موسسه شان را با همسرشان در میان بگذارند. در باره همه چیز حرف بزنند بدون اینکه دنبال مقصر بگردند.

اگر صمیمت  و جسارت لازم برای حرف زدن در باره هر چیزی که آزارشان می دهد یا برای شان خوشایند است در بین دو عضو این  موسسه ایجاد شود می شود امیدوار شد بود که ازدواج، موسسه محکومان نیست.

 

Written By
More from م.ا.ن.ا

مثل فیلم های خارجی سر کلاسمون دختر بود

تازه سال اولی بود که من وارد دانشگاه شدم. خیلی ذوق و...
بیشتر بخوان