مجسمه های بیش از حد واقعی

نگاهی داشته باشیم به آثار چهار مجسمه سازِ مطرح سبک « خیلی خیلی واقعی» Ron Mueck, Jamie Salmon, Sam Jinks, Evan Penny که به تعبیر خودشان، می خواهند آنقدر به واقعیت نزدیک باشند که جا برای تفسیر و تعبیر، وجود نداشته باشد. تا یک اثر به همان صورتی که هست فقط مشاهده شود.

http://www.justart-e.com/sam-jinks.html

https://www.theatlantic.com/photo/2013/10/the-hyperrealistic-sculptures-of-ron-mueck/100606/

https://www.pinterest.com/ccd48/artist-sam-jinks/

http://www.evanpenny.com/

More from مرد روز

نظر وودی آلن در باره خودارضایی

خودارضایی از نظر من، سکس داشتن با شخصی است که دوستش دارم...
بیشتر بخوان
  • غلام

    توصیه می کنم جناب مرد روز سری به حمام گنجعلی خان بزند تازه آن موقع تکنولوژی های اسکن لیزری و چاپ سه بعدی اختراع نشده بود.