شناسایی « خودآگاهی» با کشف قطورترین یاخته عصبی دور مغز

برای اولین بار دانشمندان توانستند یک یاخته عصبی قطور را شناسایی کنند که دو نیمکره اصلی مغز را به هم پیوند می دهد. به عبارتی دیگر، شناسایی این کانال سراسری اتصال اطلاعات در مغز، می تواند دلیل اصلی وجودِ شعور و خودآگاهی باشد که ما به عنوان ذهن هر فرد می شناسیم.

تصاویر تهیه شده از مغز که با تکنولوژی پیشرفته صوت گرفته شده نشان می دهد این رشته عصبی از مرکزی شروع به ریشه دواندن در دور سر بشر می کند که  بیشترین حجم ترافیک اطلاعات در مغز را دارا می باشد.

تیم محقق مرکز Allen Institute for Brain Science توانست نشان دهد که 3 یاخته عصبی اصلی درست شبیه یک تاجی از خار به به دور سر بشر کشیده شده است.

تحقیقات قبلی نشان داده است که مرکز بسیار فعال the claustrum که معروف به لایه خاکستری است جایی است که این سه رشته عصبی، مسیرشان شروع می شود. آنها بعد از مرتبط ساختن دو نیمه سر، به همان نقطه اصلی بر می گردند. مرکزی که با آگاهی، شعور و فعالیت های ذهنی مرتبط می باشد.

این بخش بسیار پرترافیک، در حقیقت تنظیم کننده همه فعالیت های مغز و بخصوص قدرت بیان، تصمیم گیری و برنامه ریزی در باره آینده و حواسی نظیر دیدن و شنیدن، می باشد.

بر طبق داده های تصویری که سیستم Advanced brain-imaging techniques تهیه کرده است این بخش مرکزی، با تمام فعل و انفعالات مغز گره خورده است.

تاکید محققین در باره وجود یک ذهن مستقل، یک شعور و یا آگاهی که قادر به تشخیص « خود» و دیگران است در نتیجه تبادل اطلاعات جمع آوری شده توسط سه یاخته بسیار قطور و مرکز the claustrum صورت می پذیرد.  شاید بشود با کمی اطمینان بیشتر عنوان کرد که دانشمندان یک قدم اساسی برای شناسایی  مرکز شعور و وجدان در مغز رسیده اند.

 

 

A Giant Neuron Has Been Found Wrapped Around the Entire Circumference of the Brain

http://www.sciencealert.com/a-giant-neuron-has-been-found-wrapped-around-the-entire-circumference-of-the-brain

The research was presented at the 15 February meeting of the Brain Research through Advancing Innovative Neurotechnologies initiative in Bethesda, Maryland.

More from ماهان طباطبایی
مردان موفق ولی تنها
از یک نظر، طبیعی است که مردان موفق، تنهاتر از بقیه باشند...
Read More