عکاسی از مردم به فاصله چهل سال

چهل سال پیش Chris Porsz  مامور آمبولانس شهر پیتربورو در انگلیس، در ساعات فراغت با دوربینش در شهر می گشت و از عابرین پیاده عکس می گرفت. از هفت سال پیش به فکرش رسد که افراد درون عکس هایش را پیدا کند و از آنها بخواهد در همان محل و با حالت اولیه برایش ژست بگیرند. خودش می گوید شانس و تلاش شبانه روزی هفت ساله به او امکان داد این پروژه را تمام کند.

chrisporsz6

chrisporsz4

chrisporsz12

chrisporsz19

chrisporsz2

chrisporsz1

chrisporsz13

chrisporsz18

http://www.chrisporsz.com/

More from مرد روز
هشت دلیل نادرست برای ازدواج
ازدواج با همه بداقبالی هایی که این اواخر نصیبش شده همچنان یکی...
Read More