خواب

 با گریه می نویسم

از خواب
با گریه پا شدم
دستم هنوز
در گردن ِ بلند ِ تو
آویخته ست
و عطر ِ گیسوان ِ سیاه ِ تو
با لبم
آمیخته است
دیدار شد میسر و …
با گریه پا شدم

 

هوشنگ ابتهاج

 

More from غزال تشکر

رضا چایچی اشعارش هم مردانه است هم لطیف

شعر مظلوم مردانه، سراسر تمنا است و نازک دل و تا لحظه...
بیشتر بخوان