کاریکاتور روز – جنگ کوچه به کوچه

ay-dogan-1994-182-fidan-war-l

More from مرد روز

در هر لحظه، حداقل ۵۰ میلیون انسان روی زمین مست هستند

1 - اولین باغ وحش ها که مجموعه ای از جانوران شکار شده...
بیشتر بخوان