نور درمانی برای افزایش تستوسترون مردانه

man-enjoying-the-sea1-e1432535951772

محققین یک دانشگاه ایتالیایی بر اساس یک تجربه عمومی که نشان می دهد فصل های آفتابی سال، مترادف است با حاملگی بیشتر، به سراغ یک تئوری جزئی تر رفتند.

آنها در یک ازمایش محدود و با اندازه گیری تستوسترون 38 مرد قبل و بعد از آزمایش، به این نتیجه رسیدند که « نور درمانی» می تواند برای مردانی که میل جنسی شان پایین است کمک کند که شریک جنسی بهتری باشند.

در آزمایش مورد نظر دو گروه 18 نفره مردانی که درجه تستوسترون خون شان حدود دو میلی گرم بوده است را به مدت دو هفته در معرض دو نور متفاوت قرار دادند. آنها که محل زندگی شان روشن تر نگهداشته شده بود در پایان آزمایش شاهد افزایش  90 درصدی تستوسترون شدند.

در ابتدای تحقیقات از مردان شرکت کننده سئوال شده بود که رضایت جنسی شان در یک رابطه را از بین 1 تا 10 تعیین کنند. اکثریت مردان شرکت کننده که هورمون مردانه شان قبل از آزمایش زیاد فعال نبود احساس خوبی از قدرت جنسی خود نداشتند و رتبه خود را 2 از 10 می دانستند. اما گروه مردانی که در معرض روشنایی بیشتر بودند رضایتمندی جنسی شان را 6 از 10 اعلام کرده بودند.

 

Attention, Men: Bright Light Could Lead to Better Sex
A new study suggests sexual satisfaction can be related to circadian rhythms and seasons.
By Carrie Weisman / AlterNet September 27, 2016

http://www.alternet.org/sex-amp-relationships/attention-men-bright-light-could-lead-better-sex

More from ماهان طباطبایی
آیا می توانیم شخصیت مان را تغییر دهیم
این سئوال قدیمی نه تنها توسط مذاهب و باورهای مختلف جواب داده شده...
Read More