کاریکاتور روز – تلفن دستی

More from مرد روز

چگونه گذشت زمان را به کنترل خود درآوریم

یک تئوری ساده وجود دارد که می گوید در 14 سالگی، یک...
بیشتر بخوان