کاریکاتور روز – تلفن دستی

More from مرد روز

آئین مرد شدن در یک قبیله افریقایی

قوم Pokot جمعیت حدود 600 هزار نفری دامدار در کشور کنیا هستند...
بیشتر بخوان