Brainstorming چیست

3062956-poster-p-1-the-survey-issue-209

بخش قابل توجهی از موفقیت شرکت های خصوصی، که این روزها قدرت شان از اغلب دولت های جهان بیشتر است مدیون استفاده از Brainstorming می باشند.

جلسات مداوم مشاوره در بخش های متفاوت یک شرکت تجاری برای پیشبرد هر پروژه و حل مشکلات احتمالی و یافتن ایده های بکر و بررسی آنها … می تواند جزئی از اهداف Brainstorming باشد.

در فارسی و جستجوی اینترنتی یا شاهد ترجمه های دادگستری گونه نظیر طوفان فکری، بارش فکری هستیم و یا ترجمه های مفهومی نظیر نظیر رای افکنی، اندیشه گشایی، تبادل اندیشه، مشکل گشایی، فکر بکر ناگهانی و … برایش ایجاد شده است.

هنوز آن کلمه قدرتمند که زبان فارسی می تواند برایش بسازد فراهم نیامده است و برای همین، شاید اهمیت این تجربه گروهی هنوز به درستی مهیا نشده است.  شاید بد نباشد Brainstorming را جلسه « آزمایش ایده ها» نامگذاری کرد. چون مهمترین اتفاقی که در این جلسات سرنوشت ساز می افتد بررسی و بال و پردادن به ایده ها توسط یک جمع است.

توسعه روزافزون شرکت های تجاری و رقابت عظیمی که در بازار داخلی و جهانی وجود دارد و از همه مهمتر، تلاش بی وقفه برای ارائه خدمات سریعتر، بهتر و ارزانتر باعث شده است جلسات « آزمایش ایده ها» بیشتر از پیش اهمیت پیدا کند.

در دنیای تجاری غرب، بحث در باره اصول و اهمیت این تکنیک مفید همچنان ادامه دارد. برای مثال یکی از مجلات اقتصادی معتبر این اواخر از  مسئولین 50 شرکت خصوصی خواسته است نظرشان را در باره قوانین و اصول Brainstorming یا « آزمایش ایده ها» را از دید خود شرح دهند.

 

منبع تصویر

https://www.fastcompany.com/3062956/work-smart/debating-the-rules-of-brainstorming

 

More from سعید داورپناه
به ۵ دلیل، افراد از معذرت‌خواهی گریزانند
۱- چون نمی توانند بین عمل شان و شخصیت شان تفکیک قائل...
Read More