سه درسی که از آلت مردانه می‌توان آموخت

nino-muncc83oz_joe-manganiello-4

یکی از نویسندگان مجله« روانشناسی امروز» و استاد دانشگاهی در امریکا William Berry در مقاله ای سعی کرده است درس هایی که مردان می توانند از عضو جنسی شان بیاموزند را شرح دهد.

۱ – غیرقابل پیشبینی بودن زندگی

درس اولی که عضو مردانه در دوره های مختلف زندگی به هر مرد می دهد غیرقابل پیش بینی بودن زندگی است. وقتی که جوان هستیم و هورمون ها بیداد می کنند مدام شاهد بیدارباش های ناخواسته عضو جنسی هستیم و در مقابل برپا خاستن های پیش بینی نشده اش، کاملا ناتوانیم.

از میانسالی به بعد می خواهیم عضو ما قد برافرازد ولی به دلایل زیاد و از جمله تشویش و نگرانی، قادر به اجرای این خواسته نیستیم. درسی که از این وضعیت جسمی می توانیم بگیریم تحقیر و سرزنش و ضعف نیست. عضو جنسی ما مدام به ما یادآوری می کند که « غیرقابل پیشبینی بودن» زندگی را بپذیریم.

اگر بپذیریم که بسیاری از ماجراهای زندگی تحت کنترل ما نیست مقدمتا از نگرانی و تشویشِ کمتری برخوردار خواهیم شد. دانستن این محدودیت و عمومیت دادن آن به همه انسانها و همه هستی، به ما اجازه می دهد  به جای تاسف خوردن، برای اتفاقات غیرقابل پیشبینی، آماده باشیم.

۲ – ما هم بخشی از حیوانات روی زمین هستیم

عضو جنسی ما و نیازهایش گواه این حقیقت است که سکس رفتار طبیعی و حیاتی همه حیوانات سیاره ما است. لذتی که آلت جنسی ما از آن برخوردار می شود پاداشی است که در همه حیوانات وجود دارد تا به خاطر دستابی مجدد به لذت سکس، ریسک کنیم و ازخودگذشتگی نشان دهیم.

۳ – خودشناسی توام با آگاهی

یکی دیگر از درس های مهمی که آلت مردانه می تواند نصیب صاحبانش سازد ایجاد تجربه زیبای « در لحظه بودن» است. وقتی که به مرور و بر اساس تجربه یاد می گیریم که از حضور یک نفر دیگر هم لذت ببریم و هم به او لذت دهیم یاد می گیریم که قدر لحظه را بدانیم. می آموزیم که تمرکز بر اکنون و دوری از افسوس گذشته و نگرانی آینده، می تواند باعث لذت، شعور و آرامش گردد.

 

Life Lessons From The Male Member

https://www.psychologytoday.com/blog/the-second-noble-truth/201401/life-lessons-the-male-member

References:

Sudo, Philip Toshio; 2000; Zen Sex: The Way of Making Love.

Thomas, Lisa; 2010; http://www.psychologytoday.com/blog/save-your-sex-life/201011/healing-er…

منبع تصویر

mmofky.blogspot.com

More from سعید داورپناه
قصیده‌ شاعر ایرانی سیف فرغانی، خطاب به سپاهیان مغول
هشت صد سال پیش در پاییز سال ۵۹۸ شمسی، سپاه مغول به...
Read More