هفت حالت آمیزش برای افزایش توجه زوج‌ها به همدیگر

از ما به شما نصحیت: به نگهداری و حتی افزایش علاقه جنسی بین خودتان و شریک زندگی تان بها دهید. خیلی صریح و صمیمی در باره اینکه چه دوست دارید و چقدر دوست دارید و چطور دوست دارید مدام حرف بزنید. 

https://www.mindbodygreen.com/articles/sex-positions-for-high-sex-drive

https://www.mensjournal.com/health-fitness/new-sex-positions-that-women-love/

More from مرد روز
نقاش امریکایی و پرتره های عجیب زنانه
نقاش امریکایی Casey Weldon کارهایش « رویایی و جادویی» لقب گرفته است....
Read More