مردان هم لخت شان زیباست

shoots 1

عکاس معروف  تصاویر لخت مردان Vivienne Maricevic می گوید: « 40 سال مشغول معرفی جذابیت های مردانه هستم و هنوز جامعه انسانی با بدن لخت مردان مسئله دارد» او به عنوان یک عکاس و به عنوان یک زن تلاش کرد نشان دهد بدن مردان  جذاب و دوست داشتنی است. او حتی به زنان پیشنهاد کرد به خاطر ایمان شان به برابری بین زنان و مردان، به تصاویر بدن مردان به عنوان یک پدیده زیبا، بیشتر بنگرند.

photographer Natalia Mukha

_85825445_febdobbin

nude-photography-various-09

c721fe4c28de1fa50e6bbfd68b6554c4

Vivienne Maricevic                                                            

e1e397401d59f5361a78f765a5a67640

_85825449_march30

_85825795_october

http://www.ravishly.com/2014/12/22/female-photographer-turns-lens-once-naked-men

http://www.bbc.com/news/uk-england-hereford-worcester-34399212

More from سعید داورپناه
فرمول قابل پذیرش برای تفاوت سن بین زوج ها
یک قانون نانوشته ولی عمومی وجود دارد که مردان و زنان در...
Read More