از دلایل اصلی طلاق

wedding-cake-knife-back-turned-830x524

ازدواج یک نوع مبادله رفتاری، احساسی و اقتصادی بین دو انسان است. اگر در موسسه ازدواج هر کدام از این بده بستانها درست و منتعادل صورت نپذیرد خطر  طلاق بسیار واقعی است. آمارجهانی حکایت از این دارد که بین 30 الی 50 درصد ازدواج ها به طلاق ختم می شود.

خیانت بزرگترین دلیل طلاق در ازدواج اول و در بین زوج های جوان است. مشکل اقتصادی در زندگی زوج ها و تفاوت شان در نحوه خرج کردن یا پس انداز، از فراگیرترین دلایل طلاق هستند.

دور بودن زوج ها از همدیگر بویژه اگر زمان دوری بین شان بیش تر از دو سال طول بکشد نیز جزو دلایل اصلی طلاق می باشد.

گفتگو و عادت به آن، هم باعث افزایش صمیمت می شود و هم از سوتعبیرها و حدس و گمان های غیرواقعی جلوگیری می کند. برای همین، صحبت نکردن زوج ها با هم، یکی دیگر از دلایل اصلی طلاق می باشد.

سردی رابطه جنسی ضربه اصلی را به صمیمت و رفاقت زوج ها می زند.  رطرف نشدن نیاز جنسی در درون رابطه زناشویی، به تنهای می تواند ازدواج را به بن بست بکشاند.

dep7XIZ (1)

http://www.divorce.usu.edu/files/uploads/lesson3.pdf

10 Shocking Reasons Why Divorce Is SO Common These Days

   10 Surprising Reasons Women Turn to Divorce

More from مرد روز
هشت GIFs هفته
http://gifsec.com/
Read More