از دلایل اصلی طلاق

wedding-cake-knife-back-turned-830x524

ازدواج یک نوع مبادله رفتاری، احساسی و اقتصادی بین دو انسان است. اگر در موسسه ازدواج هر کدام از این بده بستانها درست و منتعادل صورت نپذیرد خطر  طلاق بسیار واقعی است. آمارجهانی حکایت از این دارد که بین 30 الی 50 درصد ازدواج ها به طلاق ختم می شود.

خیانت بزرگترین دلیل طلاق در ازدواج اول و در بین زوج های جوان است. مشکل اقتصادی در زندگی زوج ها و تفاوت شان در نحوه خرج کردن یا پس انداز، از فراگیرترین دلایل طلاق هستند.

دور بودن زوج ها از همدیگر بویژه اگر زمان دوری بین شان بیش تر از دو سال طول بکشد نیز جزو دلایل اصلی طلاق می باشد.

گفتگو و عادت به آن، هم باعث افزایش صمیمت می شود و هم از سوتعبیرها و حدس و گمان های غیرواقعی جلوگیری می کند. برای همین، صحبت نکردن زوج ها با هم، یکی دیگر از دلایل اصلی طلاق می باشد.

سردی رابطه جنسی ضربه اصلی را به صمیمت و رفاقت زوج ها می زند.  رطرف نشدن نیاز جنسی در درون رابطه زناشویی، به تنهای می تواند ازدواج را به بن بست بکشاند.

dep7XIZ (1)

http://www.divorce.usu.edu/files/uploads/lesson3.pdf

10 Shocking Reasons Why Divorce Is SO Common These Days

   10 Surprising Reasons Women Turn to Divorce

More from مرد روز

فرهنگِ تفنگ در امریکا

حدود 40 درصد خانواده های امریکا حداقل یک اسلحه در خانه نگه...
بیشتر بخوان
  • shawn

    دلیل اصلی بسیاری لز جدائی ها همسران در دنیای امروز که بدون هیچ شکی انتقال فرهنگ کار کردن بیرون خانمها و در نتیجه سردرگمی وظایف مشخص شده است که در جهان سوم حالت التاطی ان جا افتاده است.یعنی افراد غربی تقریبا به حقوق مساوی در قبال وظایف مساوی معتقد هستند و تا حدود زیادی پذیرفته اند که مرد وظیفه خرج وی را ندارد ولی در کشورهایی مثل ایران مرد را هنوز تنها نان اور خانه در نظر دارند هرچند خانم خانه کار می کند و درامد یکسان داشته باشند.در ایران این نگاه اجتماعی باعث می شود که در صورت عدم خواسته خانمها که بسیار زیاد می باشد وبعضی نیز بحق زندگی مشترک در صورت عدم تامین از طرف مرد غیر قابل تحمل باشد.و امید بعضی به داشتن منزل قبلی یعنی پدر این انگیزه را زیادتر می کند.در غرب ازدواج با توجه به ازادی در رالطه از نوع دیگر بسیار کم شده و تجربه نسلهای انها و اگاهی از احتما جدائی باعث شده طلاقها سادهتر صورت بگیرد و بسیار متاسفانه اهمیتی به احساسات و وضع دشوار فرزندان نمی دهندو این جدا بودن افراد و هر کس پی کار خود برود بسیار عادی گشته است.

  • amin

    وقتی زن و مرد با هم برابر باشن دیگه نیازی به هم ندارن لطفا به ابن جمله یکم فکر کنین