اگر می خواهید شنیده شوید سکوت کنید

doctorsoffice

More from ماهان طباطبایی

یک تفسیر غیرمذهبی از نقاشی آفرینش آدم

حدود ۵۰۰ سال پیش نقاش معروف ایتالیای مایکل آنجلو این تابلوی دیواری...
بیشتر بخوان