اگر می خواهید شنیده شوید سکوت کنید

doctorsoffice

More from ماهان طباطبایی

چرا بعضی ها نمی خواهند احساس بهتری داشته باشند

بر اساس یک تئوری رفتاری: «تغییر وقتی اتفاق می افتد که افراد...
بیشتر بخوان