اگر می خواهید شنیده شوید سکوت کنید

doctorsoffice

More from ماهان طباطبایی

مردان در مقابل زنان جذاب، هوش و حواس ندارند

بررسی های انجام شده در کتاب« روانشناسی اجتماعی و جذابیت» می گوید...
بیشتر بخوان