اگر می خواهید شنیده شوید سکوت کنید

doctorsoffice

More from ماهان طباطبایی

نظر یک فیلسوف در باره آرزوهای ممنوع

هر روز، هر کدام ما در درون ذهن مان، به مجموعه ای...
بیشتر بخوان