اگر می خواهید شنیده شوید سکوت کنید

doctorsoffice

More from ماهان طباطبایی

The Spotlight Effect – فکر می کنید همه به شما چشم دوخته اند

همه دارند به من نگاه می کنند. اگر اشتباه کنم چی؟ اگر...
بیشتر بخوان