چرا نیروی ویژه ضد رشوه همیشه خلافکار می‌شود

در دنیای خارق العاده مورچه و زنبور، اطاعت، کورکورانه و غریزی است. اما همین مورچه های کارگر با وجود آنکه حتی حق تولید مثل هم ندارند ولی مورچه های سرباز  مدام در حال از بین بردن بارداری های غیرقانونی توسط سایر کارگران و خدمه لانه و کندو هستند.

غیرعادی تر از همه این است که مورچه های سرباز هم مخفیانه تخمگذاری می کنند و از غذاهای لانه، بدون اجازه برای بچه های خود بر می دارند. آنها به خاطر داشتن قدرت ویژه، مشغول خلاف و سوء استفاده از وضعیت پیرامون هستند.

طبیعت همه زحمتش را می کشد تا انواع مختلف موجودات اجتماعی بتوانند در بهترین وضعیت همیاری، به بقای خود ادامه دهند ولی اغلب اعضای موجودان اجتماعی، منتظر فرصتی برای کلک زدن هستند.

انسانها به لحاظ  همیاری جمعی، اصلا شبیه مورچه ها و زنبورها نیستند چون رفتارشان براساس غریزه کور و قاطع، نیست اما بخش قابل توجهی از اعضای بدن نظیر سیستم سلول سازی، ناچارند  قاطع و غریزی کار کنند وگرنه با کوچکترین خطا توسط سیستم دفاعی بدن، نابود خواهند شد. .

موجودات زنده، سیستم های همکاری در خود ایجاد می کنند و برای اجرای دقیق قوانین همکاری، پلیس تعیین می کنند و به آنها قدرت تخریب می دهند ولی به خاطر قدرت ویژه شان، مرتکب دزدی و سوء استفاده از قدرت می شوند.

سپردن قدرت به یک گروه ویژه، نمی تواند درمان فساد باشد. به نظر محققین جدید، راه حل شاید برعکس باشد. یعنی به جای یک گروه پلیس خاص با قدرت کنترل و نظارت، همه اجتماع، پلیس همدیگر باشند تا همه افراد با یک قدرت برابر، از منافع جمعی مراقبت کنند.

 

 

Natural police, Suzanne Sadedin

http://aeon.co/magazine/society/game-theorys-cure-for-corruption-make-us-all-cops/

Suzanne Sadedin is an evolutionary biologist who has worked at Monash University, University of Tennessee, Harvard University,and KU Leuven.

 

 

More from ماهان طباطبایی
فراموشی از نشانه‌های مغز پرحافظه است
کم حافظه بودن، تاکنون جزو ضعف های انسانی قلمداد می شد اما...
Read More