برای جلوگیری از تخلفات، همه باید پلیس باشند

در دنیای خارق العاده مورچه و زنبور، اطاعت، کورکورانه  و غریزی است. اکثریت مورچه ها حتی حق تولید مثل هم ندارند. اما معلوم شد که سربازها و کارگران هم مخفیانه تخمگذاری می کنند و از غذاها برای بچه های خود اختصاص می دهند.

طبیعت همه زحمتش را می کشد تا انواع مختلف جانوران اجتماعی بتوانند در بهترین وضعیت همیاری، به بقای خویش ادامه دهند ولی همزمان اغلب اعضای همان جامعه، منتظر فرصتی برای خلاف کردن هستند.

به همین خاطر است که به قول متخصص معروف Edward O Wilson در لانه مورچگان و کندوها،  پلیس‌های مخصوصی وجود دارند که کارشان یافتن اعضای خلافکار است.

مورچه های سرباز قادر به تشخیص ۹۹ درصد بارداری های غیرقانونی توسط سایر کارگران و خدمه لانه بزرگ هستند و در حین حمله و گاز گرفتن و جویدن اعضای خائن، اغلب شان را می کشند. ولی مهم این است که خودشان نیز در هر فرصتی، نظم و منافع جمعی را نادیده می گیرند. مورچه ها و زنبورهای پلیس نیز به خاطر داشتن قدرت ویژه، مشغول خلاف و سوء استفاده از قدرت خود می شوند.

انسانها شاید در نظر اول به لحاظ  همیاری جمعی اصلا شبیه مورچه ها و زنبورها نباشند ولی بدن انسان به طور طبیعی، فراورده همیاری مجموعه وسیعی از سیستم های مجزا و بسیار فداکار و مقید هستند که وظایف بسیار مشخص در اعضای مختلف بدن دارند.

به عنوان نمونه دستگاه عظیم سلول سازی در بدن ما به شکل بی نظیری مطیع و دقیق است و با کوچکترین خطا توسط سیستم مراقبت سلولی خودمان، نابود خواهند شد. سلول های دفاعی بدن ما جاسوسان کارکشته ای هستند که مدام از حضور عناصر خارجی و خلافکار خبر می دهند.

موجودات زنده، سیستم های همکاری در خود ایجاد می کنند. برای اجرای دقیق قوانین همکاری، پلیس تعیین می کنند و به آنها قدرت تخریب می دهند ولی به خاطر حس  خودخواهانه در ذات حیات، نیروهای پلیس نیز در معرص دزدی و سوء استفاده از قدرت قرار می گیرند.

با این تعریف به نظر می رسد با وجود نیت دقیق و سالم مجریان، فساد و سوء استفاده از قدرت، بازتولید می شود. راه حل شاید برعکس همیشه باشد. یعنی به جای یک گروه پلیس، همه اجتماع، پلیس همدیگر باشند تا همه از منافع جمعی، مراقبت کنند و همه همزمان  قدرت کنترل خطا و خلاف دیکران را داشته باشند.

 

Natural police, Suzanne Sadedin

http://aeon.co/magazine/society/game-theorys-cure-for-corruption-make-us-all-cops/

Suzanne Sadedin is an evolutionary biologist who has worked at Monash University, University of Tennessee, Harvard University,and KU Leuven.

 

 

More from ماهان طباطبایی

خصوصیات مردانِ زن ذلیل

ماجرای زن ذلیلی، مختص یک کشور نیست. واقعیت این است که مردان...
بیشتر بخوان